Algemene Voorwaarden

 1. Elke communicatie en/of samenwerking met Koenraad Vanhoutte, TotalView houdt automatisch een voorafgaande acceptatie in van deze algemene voorwaarden.
 2. Alle informatie die in het kader van een project aan een klant wordt toevertrouwd en/of alle methoden, procedures, … die in het kader van een project bij de klant worden toegepast behoren uitsluitend toe aan Koenraad Vanhoutte, TotalView, met uitzondering van de rechten die toebehoren aan derden, en kunnen in geen enkel geval door de klant worden toegepast voor eigen doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Koenraad Vanhoutte, TotalView en zonder een vergoeding ter compensatie van het reeds geleverde werk en onderzoek betreffende deze informatie, methoden en procedures.
 3. De vergoeding vernoemd in punt 2. wordt per project bepaald door Koenraad Vanhoutte, TotalView.
 4. Alle klachten of protesten van facturen dienen aangetekend te geschieden binnen de termijn van veertien dagen vanaf de factuur-, leverings-, of prestatiedatum.
 5. Onze huidige verkoopsvoorwaarden primeren die van de klant of zijn order. Ze zijn toepasselijk zowel op niet-handelaars als handelaars.
 6. Onze facturen zijn betaalbaar op ons adres, contant en zonder korting op de bankrekening vermeld op de factuur. Wanbetaling maakt alle andere handelseffecten dadelijk opeisbaar. De ingebrekestelling vloeit gelijktijdig uit de wanbetaling vanaf de eerste vervaldag.
 7. Bij wanbetaling of laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest van 10 % per jaar en tevens met een conventionele schadevergoeding van 10% met een minimum van 70,00 EUR. (art. 1147 en 1153 B.W.)
 8. Alle geschillen in verband met huidige transactie behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Tongeren en vredegerecht ter keuze van KOENRAAD VANHOUTTE, TotalView, oordelende naar Belgisch recht.
 9. Op nieuw geleverde hardware geldt enkel de fabrieksgarantie. Op geleverde software, geïnstalleerde software, herstellingen uitgevoerd aan zowel hard- als software wordt geen garantie gegeven, met uitzondering van de fabrieksgarantie op nieuwe onderdelen gebruikt bij de uitvoering van een herstelling.
 10. Gepresteerde werkuren kunnen niet terug gevorderd worden.
 11. Vervoersonkosten worden berekend aan een tarief van 0,3363 euro per kilometer, behalve wanneer er contractueel andere afspraken zijn vastgelegd.